Hallitus

Hallituksen tehtävät

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus.

 

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus myös varmistaa hyvän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän noudattamisen Oriola-KD -konsernissa.

 

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätöksentekovaltaa Oriola-KD -konsernissa. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.

 

Yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus hallitukselle ehdotukseksi hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Yhtiö ilmoittaa internet-sivuillaan hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot.

 

Hallituksen työjärjestys sisältää luettelon tärkeimmistä hallituksessa käsiteltävistä asioista. Tämän mukaisesti hallitus muun muassa vahvistaa yhtiön strategian, taloudelliset tavoitteet, budjetit, merkittävimmät investoinnit ja riskienhallinnan periaatteet. Hallitus valitsee ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan. Oriola-KD:n hallitus toimii myös ns. konsernihallituksena. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai liiketoiminta-alueiden toimintaa koskevat asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti Oriola-KD:n hallituksen päätöstä. Hallitus on myös hyväksynyt tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimeämisvaliokunnan työjärjestykset.

 

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin hallituksen kutsusta. Kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja.

 

 

Hallitus toimikaudella 2014 - 2015

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 vahvisti Oriola-KD:n hallituksen jäsenmääräksi kuusi.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Alho, Harry Brade ja Per Båtelson sekä uusina jäseninä Anja Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jukka Alho.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Matti Rihkon.

 

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen toimikausipalkkioista seuraavalle toimikaudelle.

 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 vahvisti seuraavat toimikausipalkkiot hallituksen jäsenille:

 

  • hallituksen puheenjohtajalle 48.400 euroa, 
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 30.250 euroa, ja 
  • muille jäsenille palkkioksi 24.200 euroa. 

 

Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä kun Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 on julkistettu. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

 

 

Lisätietoa hallituksen jäsenten palkkioista löydät tilinpäätöksestä ja palkka- ja palkkioselvityksestä.Hallitus 2014 - 2015

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 vahvisti Oriola-KD:n hallituksen jäsenmääräksi kuusi.

  • Jukka Alho
  • Harry Brade
  • Per Båtelson
  • Anja Korhonen
  • Kuisma Niemelä
  • Matti Rihko

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jukka Alho.