Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE).

 

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 maksetaan vuonna 2016 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella yhtiö kattaa palkkiosta johtajille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, mikäli johtajan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ennen palkkion maksamista.

 

Mikäli johtajan kokonaisansio on yli 3,5 kertaa hänen palkkion maksua edeltävän kalenterivuoden kokonaispalkkansa, leikataan ansaintajaksolta maksettavaa palkkiota ylimenevältä osalta. Kokonaisansiolla tarkoitetaan kokonaispalkkaa, vuosibonusta ja pitkäjänteistä palkitsemisjärjestelmää yhdessä ja kokonaispalkalla tarkoitetaan kiinteää peruspalkkaa luontoisetuineen.

 

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2013 kuuluu seitsemän johtajaa. Ansaintajakson 2013 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 720 000 Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). 

 

Lisäksi Oriola-KD:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman ehdot. Tavoitteena on vahvistaa yhteyttä Oriola-KD:n osakkeenomistajien ja työntekijöiden välillä.


Ohjelmaa tarjotaan noin 70:lle konsernin avainhenkilölle. Säästökausi alkaa 1.10.2013 ja päättyy 30.9.2014. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-lajin osakkeita osallistujille markkinahintaan.


Jokainen osallistuja saa maksutta kaksi B-lajin lisäosaketta kutakin kolmea hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt omistusjakson viimeisenä päivänä bad leaver -syistä. Omistusjakso päättyy Oriola-KD:n osavuosikatsauksen Q3/2015 julkistamispäivänä. Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.


Työntekijä osallistuu ohjelmaan vuodeksi kerrallaan. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain kulloisenkin Oriola-KD:n osavuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen. Ostetuille osakkeille alkavan säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti B-osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.Avainhenkilöiden osakesäästöohjelma

Oriola-KD Oyj:n hallituksen päätös avainhenkilöiden osakesäästöohjelmasta