Palkka- ja palkkioselvitys

Tämä selvitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suosituksen 47 mukainen palkka- ja palkkioselvitys.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

 

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen toimikaudeksi.

 

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2013 vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48 400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 30 250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Toimikausipalkkiot suoritettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön B-osakkeina. Yhtiön B-osakkeita hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille toimikausipalkkioina seuraavasti: Jukka Alho 8 269 kpl, Outi Raitasuo 5 168 kpl, Harry Brade 4 135 kpl, Per Båtelson 4 135 kpl, Karsten Slotte 4 135 kpl ja Mika Vidgrén 4 135 kpl.

 

Toimikausipalkkiona saatuihin B-osakkeisiin ei liity sitouttamisjaksoa. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet palkkiona osakeperusteisia oikeuksia eivätkä he ole yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piirissä. Yhtiö ei ole antanut hallituksen jäsenille lainoja tai takauksia näiden puolesta.

 

Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot vuodelta 2013 ja osakeomistus yhtiössä 31.12.2013 julkaistaan tilinpäätöksessä.

 

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet ja päätöksentekojärjestys

 

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja pitkän aikavälin osakepalkkiosta. Palkkiojärjestelmillä motivoidaan yhtiön johtoa kehittämään yhtiötä ja turvaamaan yhtiön taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä. Palkitsemisperiaatteissa otetaan huomioon muun muassa yhtiön kehitysvaihe ja liiketoimintastrategia.

 

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallituksen hyväksymän valiokunnan työjärjestyksen mukaan myös seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista.

 

Yhtiön hallitus arvioi ja päättää vuosittain toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat, palkkiot ja muut etuudet sekä niiden määräytymisperusteet.

 

Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain hallituksen palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuen.

 

Yhtiö ei ole antanut toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenille lainoja tai takauksia näiden puolesta. Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa. Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelmiä, pois lukien Ruotsin lääkkeiden tukkukaupan johtajalla ja Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan johtajalla, joilla on ehdoiltaan Ruotsin markkinatasoa ja -käytäntöä vastaavat maksuperusteiset lisäeläkkeet.

 

Lyhyen aikavälin tulospalkkio

 

Tulospalkkio perustuu Oriola-KD:n taloudellisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2013 tulospalkkion enimmäismäärä on toimitusjohtajalla 58 prosenttia ja muilla johtoryhmän jäsenillä 33 prosenttia vuosipalkasta. Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain hallituksen palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuen.

 

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä

 

Oriola KD:n johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Järjestelmän avulla yhdistetään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitoutetaan avainhenkilöt yhtiöön, ja tarjotaan heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

 

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 perustuu Oriola-KD -konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE).

 

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 maksetaan vuonna 2016 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella yhtiö kattaa palkkiosta johtajille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, mikäli johtajan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ennen palkkion maksamista.

 

Mikäli johtajan kokonaisansio on yli 3,5 kertaa hänen palkkion maksua edeltävän kalenterivuoden kokonaispalkkansa, leikataan ansaintajaksolta maksettavaa palkkiota ylimenevältä osalta. Kokonaisansiolla tarkoitetaan kokonaispalkkaa, vuosibonusta ja pitkäjänteistä palkitsemisjärjestelmää yhdessä ja kokonaispalkalla tarkoitetaan kiinteää peruspalkkaa luontoisetuineen.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2013 kuuluu seitsemän johtajaa. Ansaintajakson 2013 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 720 000 Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

 

Lisäksi Oriola-KD:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman ehdot. Ohjelmaan osallistuu noin 50 konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkaa 1.10.2013 ja päättyy 30.9.2014.

Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä kaksi prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan osakkeita osallistujille markkinahintaan. Jokainen osallistuja saa maksutta kaksi B-lajin lisäosaketta kutakin kolmea hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt omistusjakson viimeisenä päivänä bad leaver -syistä. Omistusjakso päättyy Oriola-KD:n osavuosikatsauksen Q3/2015 julkistamispäivänä. Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. 

 

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet vuonna 2013

 

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemelle tilikauden 2013 aikana suoritetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat yhteensä 833 587,32 euroa, muodostuen:

  • kiinteästä peruspalkasta 419 583,48 euroa;
  • luontoiseduista 20 700,00 euroa;
  • tulospalkkiosta 150 123,00 euroa; ja
  • osakepalkkiosta 243 180,84 euroa (sisältäen 47 700 kappaletta yhtiön B-osakkeita).

 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomiskorvaus 12 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja eläke työntekijän eläkelain mukainen. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön hallituksen päättämän osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä esitellään tilinpäätöksessä.

 

Johtoryhmän palkat ja palkkiot vuonna 2013

 

Johtoryhmän jäsenille tilikauden 2013 aikana maksetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat yhteensä 2 155 300,36 euroa, ­muodostuen:

  • kiinteistä peruspalkoista yhteensä 1 435 110,52 euroa;
  • luontoiseduista yhteensä 146 057,50 euroa;
  • tulospalkkioista yhteensä 248 107,06 euroa; ja
  • osakepalkkioista yhteensä 326 025,28 euroa (sisältäen yhtiön B‑osakkeita 62 010 kappaletta)

 

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön hallituksen päättämän osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten osakeomistus esitellään tilinpäätöksessä.