Oriola-KD:n eettiset ohjeet

Oriola-KD:n liiketoiminnassa keskinäinen luottamus ja arvostus, asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, innovatiivisuus, pyrkimys parhaaseen tulokseen sekä laatu, luotettavuus ja turvallisuus toimivat perusarvoina. Yhtiö noudattaa näitä periaatteita henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Oriola-KD:n yrityksenä ja sen henkilöstön on noudatettava niiden maiden lakeja, säädöksiä ja normeja, joissa sillä on liiketoimintaa huomioimalla myös yhtiön omat tavoitteet ja normit.

 

Työskentely-ympäristö ja -olosuhteet

Oriola-KD pyrkii luomaan ja kehittämään työympäristön, jossa koko henkilöstö voi työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Avoimuus

Oriola-KD:n tavoitteena on tuoda tietoa liiketoiminnastaan avoimesti ja rehellisesti huomioimalla pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuden sekä tiedonvälitykseen liittyvät rajoitukset.

 

Yksityisyyden kunnioittaminen

Oriola-KD työnantajana ja sen työntekijät ovat sitoutuneet kunnioittamaan lakeja ja säädöksiä, jotka liittyvät muiden henkilöiden yksityisyyteen. Henkilöstö kunnioittaa myös yhteistyökumppaneiden liiketoimintasalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja.

 

Kilpailu

Oriola-KD uskoo reiluun kilpailuun. Yhtiö tukee reilua kilpailun kehitystä ja toimii sovellettavien paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

 

Tuotteiden ja palveluiden markkinoiminen

Oriola-KD tuottaa markkinoilla asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen luotettavia palveluita noudattamalla niin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ohjeita kuin paikallista lainsäädäntöä. Oriola-KD noudattaa kilpailussaan rehellisyyttä ja toimii paikallisten lakien mukaisesti.

 

Ympäristöystävällisyys

Oriola-KD on sitoutunut luomaan kestävän suhteen ympäristöönsä. Oriola-KD:n tuotteet ja palvelut kuten varastointi, jakelu, laitteiden toimituksien, tuotteiden valmistuttaminen aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa.

 

Syrjintä ja tasa-arvo

Oriola-KD pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen työskentely-ympäristön, jossa kaikki syrjintä on kiellettyä. Oriola-KD:lle kaikki työntekijät, työnhakijat ja yhteistyökumppanit ovat tasa-arvoisia ja heitä kohdellaan tasa-arvoisina rotuun, ihonväriin, uskontoon, sukupuoleen, ikään, syntyperään, mahdolliseen vammaan tai haittaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, palvelusvelvollisuuden suorittamistapaan, kansalaisuuteen tai muuhun lailla kiellettyyn tekijään katsomatta.

 

Hyväksikäyttö ja ahdistelu on kiellettyä. Oriola-KD:ssä ei saa esiintyä seksuaalista tai rotuun liittyvää tai minkään muun tyyppistä henkistä tai fyysistä ahdistelua. Tämä koskee myös henkilöstön toimintaa sen sidosryhmiä kohtaan.

 

Palkka-asioissa Oriola-KD painottaa oikeudenmukaisuutta huomioimalla toimialan vähimmäispalkat sekä kulloisenkin markkina- ja kilpailutilanteen.

 

Lapsityövoima

Oriola-KD:n palkkaamana ei saa olla henkilöitä, jotka alittavat iältään laissa säädetyn työntekijän vähimmäisiän. Väliaikaisissa työsuhteissa työskentelevien henkilöiden ikä- ja työtuntikysymyksissä noudatetaan paikallisia lakeja ja säädöksiä. Oriola-KD pyrkii myös varmistamaan sen, että sen yhteistyökumppanit eivät käytä lapsityövoimaa.

 

Lahjonta ja laittomat tarjoukset tai muu vastikkeellinen toiminta

Oriola-KD:n työntekijät eivät saa antaa tai vastaanottaa mitään lahjuksia, jotka vaikuttavat liiketoimintaan liittyviin päätöksiin tai joilla on huomattavaa henkilökohtaista nimellistä tai rahallista arvoa.

 

Oriola-KD:n työntekijöiden tulee välttää henkilökohtaisia ja rahallisia toimia, jotka voivat olla ristiriidassa Oriola-KD:n työsuhteen kanssa. Näitä toimia on siis syytä harkita erittäin huolellisesti. Sivutöiden ottamista koskevat rajoitukset on ilmoitettu työehdoissa. Henkilöstö ei saa toimia kilpailijan laskuun.

 

Järjestäytymisvapaus

Kaikki yhtiön työntekijät voivat paikallisten lakien mukaisesti liittyä tai olla liittymättä ammattiyhdistyksiin tai muihin vastaaviin edunvalvontajärjestöihin.

 

Poliittinen toiminta

Oriola-KD ei saa estää henkilöstönsä vapautta valita poliittisia näkemyksiään. Oriola-KD ei osallistu poliittiseen toimintaan tukemalla jotakin puoluepoliittista tahoa.

 

Sisäpiirin tiedot ja liikesalaisuudet

Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluu arvopaperimarkkinalaissa määritelty sisäpiirintieto, jolla tarkoitetaan mitä tahansa sellaista luonteeltaan täsmällistä julkistamatonta seikkaa, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Sisäpiiriläisen velvoitteita koskevat perusperiaatteet on jokaisen konsernin palveluksessa olevan tärkeää tuntea, sillä kuka tahansa voi tulla sisäpiiriläiseksi joko työtehtäviensä takia tai muuten.

 

Sisäpiirintiedoilla, eli osakkeen hintaan vaikuttavilla ei-julkisilla tiedoilla, tarkoitetaan tietoja, joita ei ole annettu julkisesti ja joita voidaan pitää olennaisen tärkeinä sijoittajan päättäessä, ostaako tai myykö hän osakkeita vai ei. Sisäpiirintietoja annetaan vain niille henkilöille, jotka niitä tarvitsevat työtehtäviensä hoitamiseksi. Sisäpiirintietoa ei saa edes yhtiön sisällä paljastaa muille kuin sen saantiin erikseen ja nimenomaisesti oikeutetuille henkilöille siten, kuin siitä on erikseen määrätty Oriola-KD -konsernin Sisäpiiriohjeessa.

 

Oriola-KD:n henkilöstö ei saa antaa tietoa liikesalaisuuksista ja luottamuksellisista tiedosta kolmansille osapuolille ilman yhtiön vahvistamaa salassapitosopimusta. Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia yhtiön liike- ja ammattisalaisuuksia siitä huolimatta, ovatko ne lain tarkoittamaa sisäpiirintietoa. Liike- ja ammattisalaisuudet on pidettävä salassa, vaikka ne eivät olisikaan yksittäistapauksessa niin merkittäviä, että niillä olisi olennainen vaikutus Oriola-KD:n osakkeen arvoon.

 

Työntekijä, joka saa tietoonsa julkistamisvelvoitteen piiriin kuuluvia Oriola-KD:hen liittyviä ei-julkisia tärkeitä tietoja, ei saa käydä kauppaa Oriola-KD:n osakkeilla tai muilla osakejohdannaisilla ennen tietojen julkistamista. Työntekijät eivät myöskään saa paljastaa tärkeitä tietoja suoraan tai epäsuorasti muille henkilöille, jotta he voisivat käydä kauppaa Oriola-KD:n osakkeilla tai osakejohdannaisilla. Osakkeen hintaan vaikuttavista ei-julkisista tiedoista ovat muiden muassa yrityskaupat, merkittävät sijoitukset, henkilöstöjärjestelyt, tehostamishankkeet, tärkeät tuotejulkaisut, merkittävät hankkeet strategisilla liiketoiminta-alueilla, muutokset markkina-asemassa, muutokset kapasiteetissa, omaisuuden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, merkittävät poikkeukselliset tulot tai menot ja muutokset yhtiön johdossa.

 

Eettisten periaatteiden noudattaminen ja valvonta

Oriola-KD valvoo näitä ohjeita ja niiden noudattamista oman henkilöstönsä keskuudessa. Se pyrkii myös edistämään vastaavia periaatteita myös liikekumppaneidensa ja toimittajiensa keskuudessa.

 

Oriola-KD:n hallitus ja Oriola-KD:n johtoryhmä vastaavat siitä, että eettisen ohjeistuksen periaatteet ovat koko henkilöstön tiedossa ja periaatteet ymmärretään sekä niitä noudatetaan.

 

Näiden tai muiden Oriola-KD:n liiketapaperiaatteiden noudattamatta jättäminen ja rikkominen voi johtaa kurinpitotoimiin. Tällöin Oriola-KD voi irtisanoa palveluksessaan olevan henkilön työsuhteen tai irtisanoa yhteistyökumppanin liikesuhteen.